Potato and Ham Salad


Nếu như Trương Nghệ Mưu có Flowers of the War (Kim Lăng Thập Tam Hoa) thì mình có Flower of the Meal. LOL.

20120902-210303.jpg

20120902-210405.jpg

20120902-210340.jpg